Ingen filer
No files


VTA

Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser NAV tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

Arbeidet skal bidra til utvikling og vedlikehold av den enkeltes kompetanse og arbeidstakeren skal produsere varer og tjenester. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA-tiltaket gjennom NAV, og NAV har samarbeidsavtaler med Vekstbedrifter rundt om i landet for å drive arbeidsplassene.


Arbeidsforberedende trening - AFT

Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne.

Opplæring og utprøving foregår enten hos oss eller i ordinære bedrifter som vi samarbeider med.

Deltaker er ikke ansatt hos oss og får dermed sin livsoppholdsytelse fra NAV. Ved ansettelse i ordinært arbeidsliv skal tiltaket avsluttes.

Grønt arbeid

Et av mange arbeidstreningstiltak i regi av NAV - Vilje Viser Vei. Målgruppe for arbeidstreningen er personer med rus/ psykiatriproblematikk eller unge personer i alderen 16 - 24 år som ikke har fullført eller ikke er tilpasset den videregående skole.

Lærekandidatordningen

Som tiltaksarrangør av tiltak i skjermet sektor kan Vekstbedriftene gi tilbud til lærekandidater. I den videregående opplæring er det ca 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. Lærekandidater tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøver. Dette kalles kompetanseprøve. Alle lærekandidater skal ha en individuell opplæringsplan (IOP) i lærefaget. En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi opplæring i forhold til fastsatte læreplaner i kunnskapsløftet. De må ha en kvalifisert faglig leder som er ansvarlig for opplæringa. Lyngsalpan Vekst AS ble høsten 2015 godkjent lærebedrift og inngikk den første individuelle opplæringsplanen (IOP) med lærekandidat i vaskerifaget.